Prepravný poriadok

Úvod Prepravný poriadok

                                       PREPRAVNÝ PORIADOK

                   

                                NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

 

       K - TECHNOLOGY s.r.o., Severná 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

 

vydáva podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“)

                                                 tento

 

      PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

                                (ďalej len „prepravný poriadok“)

 

                                                       

                                                 Čl. 1

                                   Základné ustanovenia

 

1. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na

    uzavretie prepravnej zmluvy.

2. Upravuje práva a povinnosti, ako aj zodpovednosť pri preprave vecí cestným

    nákladným vozidlom medzi dopravcom, fyzickými osobami a právnickými osobami

    zúčastnenými na preprave. Stanovuje podmienky na uzatvorenie zmluvy o preprave

    veci podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a zmluvy o preprave nákladu podľa

    § 765 a nasl. Občianskeho zákonníka. Neupravuje ceny a cenové podmienky.

3. Dopravcom je spoločnosť K-TECHNOLOGY s.r.o., Severná 2, 045 01 Moldava nad

    Bodvou, IČO: 48 216 984, IČ DPH: SK2120094317 .

 

                                                  Čl. 2

                       Druh prevádzkovanej cestnej dopravy

 

1. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu.

2. Dopravca prepravuje náklady ako:

   2.1. vozové zásielky – zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi

          alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná alebo celková

          hmotnosť vozidla alebo bez zreteľa na hmotnosť zásielky, ak:

      a) využije ložnú plochu vozidla

      b) jej prepravu vykonáva osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s prepravcom

          alebo preto, že to vyžaduje povaha nákladu, prípadne vykonanie prepravy

          v požadovanej lehote

      c) ju nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach; o jednu jazdu

          vozidla ide aj vtedy, ak z prevádzkových dôvodov preloží náklad na iné

          vozidlo.

   2.2. kusové zásielky

3. Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami (iných

    prepravcov) alebo pri takej jazde vozidla, ktorú by inak musel dopravca vykonať bez

    nákladu.

4. Dopravca okrem iného spĺňa všeobecné povinnosti dopravcu podľa § 7zákona

    o cestnej premávke.

 

                                                   Čl. 3

                  Rozsah poskytovaných dopravných služieb

 

1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje

    kusové zásielky .

2. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín,

    nebezpečných vecí a nebezpečných odpadov.

 

                                                  Čl. 4

                                   Objednávanie prepravy

 

1. Prepravca (odosielateľ alebo príjemca) si prepravu zásielky u dopravcu objednáva,

    a to uzatvorením zmluvy o preprave veci (nákladu) alebo objednávkou. Objednávku

    možno podať písomne alebo e-mailom.

2. Pokiaľ bola preprava medzi prepravcom a dopravcom dohodnutá ústne alebo

    telefonicky, prepravca je povinný, na požiadanie dopravcu, objednávku prepravy

    písomne potvrdiť. Ak k tomu nedošlo, platia ohľadom objednávky prepravy záznamy

    dopravcu.

3. Objednávka sa nepoužíva v prípade, ak má dopravca s prepravcom uzatvorenú

    rámcovú zmluvu o preprave veci (nákladu).

4. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie

    a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu prepravnej zmluvy, a to

    najmä:

              a) určenie zmluvných strán- prepravca (odosielateľ alebo príjemca)

                  a dopravca, presné adresy, IČO, IČ DPH, DIČ, telefón, e-mail;

              b) názov a adresa peňažného ústavu, číslo účtu;

              c) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh,

                  obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky a zaobchádzanie so zásielkou

                  (ak je to potrebné);

              d) určenie času (čas nakládky, dodaciu lehotu, čas vykládky), miesta

                  odoslania, miesta určenia, prípadne aj žiadanú trasu cesty;

              e) druh a rozsah poškodenia zásielky, ak sa podáva na prepravu už

                  poškodená (napr. preprava do opravy);

              f) odplatu za vykonanú prepravu (prepravné) určenú po vzájomnej dohode

                  medzi dopravcom a prepravcom.

5. Objednávka je prijatá:

         a) okamihom, keď prepravcovi došlo písomné alebo e-mailové potvrdenie

             dopravcu o jej prijatí;

         b) ak došlo k ústnej alebo telefonickej dohode medzi prepravcom a dopravcom

             o rozsahu, čase, prípadne spôsobe vykonania požadovanej prepravy.

6. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bezodkladne prepravcu.

7. Ak bola objednávka prijatá, dopravca pristaví vhodné vozidlo v termíne uvedenom

    v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré vozidlo nemožno v dohodnutom

    termíne pristaviť, je dopravca povinný o tom bezodkladne upovedomiť prepravcu

    a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Prepravca môže v tomto prípade

    od zmluvy odstúpiť.

8. Ak sa po vyzvaní odosielateľa na pristavenie vozidla k nakládke, toto nenaložené vráti

    späť vinou odosielateľa, je prepravca povinný dopravcovi uhradiť náklady za márnu

    jazdu a prípadne poplatok za zdržanie vozidla.

9. Po prijatí objednávky môže dopravca požadovať od prepravcu zloženie zálohy až do výšky 50 % z predpokladaného prepravného. Prijatie zálohy je dopravca povinný prepravcovi potvrdiť.

10.Objednávka môže byť zadaná na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo na určité časové obdobie.

 

                                                Čl. 5

                                      Prepravná zmluva

 

1. Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave

    veci v zmysle ust. § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

2. Ak si prepravu u dopravcu objedná fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu

    zmluvy o preprave nákladu v zmysle ust. § 765 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

    (Občiansky zákonník).

3. Prepravná zmluva medzi prepravcom a dopravcom vzniká aj prijatím objednávky,

    ktorá bola dopravcom prepravcovi potvrdená.

4. Ak dopravca vyhovie návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému

    príjemcovi, vzniká nová prepravná zmluva.

5. Prepravnou zmluvou sa dopravca zaväzuje prepravcovi, že vykoná prepravu za

    dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Prepravca

    sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené

    podmienky a že zaplatí prepravné.

6. Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ

    zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky.

7. Ak má prepravné uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť

    prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže dopravca odovzdať zásielku

    prijímateľovi len so súhlasom odosielateľa.

8. Úhrada prepravného je splatná s odovzdaním zásielky prijímateľovi, ak nie je

    dohodnuté inak. Dopravca je oprávnený požadovať od času splatnosti dohodnuté

    penále.

9. Zmluvou o preprave veci môže byť dopravca zaviazaný, že zásielku počas prepravy

    sprevádza prepravný (nákladný) list.

10. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu

    fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za

    následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej

    zásielky.

                                

                                                   Čl. 6

                                 Zmena prepravnej zmluvy

 

Odosielateľ môže dodatočne nariadiť dopravcovi, až do doby vydania zásielky

prijímateľovi, že:

- zásielka má byť vrátená späť do miesta odoslania;

- zásielka má byť počas prepravy zadržaná;

- dodanie zásielky prijímateľovi má byť odročené;

- zásielka má byť dodaná inému prijímateľovi;

- zásielka má byť zvýšená, znížená alebo zrušená;

- zásielka má byť dopravná na iné miesto určenia;

- časti zásielky majú byť dodané na rôzne alebo iné miesta vykládky ako bolo

   určené v prepravnej zmluve alebo v prepravnom liste.

 

 

                                                 Čl. 7

                                    Reklamačné konanie

 

1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo

    príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu

    cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom

    zákonníku a v Občianskom zákonníku.

2. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo

    príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre medzinárodnú

    cestnú nákladnú dopravu v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej

    nákladnej doprave (CMR).

3. Oprávnený (prepravca) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce

    z prepravy písomne.

4. Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca) žiadať len ak ju

    preukázateľne dopravcovi uhradil.

 

                                                 Čl. 8

                                 Záverečné ustanovenia

 

1. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, je tento prepravný poriadok k

    dispozícii v sídle dopravcu a v obchodnej kancelárii dopravcu. Taktiež dopravca tento

    prepravný poriadok zašle odberateľovi mailovou formou na vzájomné

    pripomienkovanie. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, dopravca zverejnil

    tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.k-technology.sk) a je

    k dispozícii aj v sídle dopravcu.

2. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je

    súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho

    obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

3. Objednávateľ prepravy je pred podpísaním prepravnej zmluvy povinný sa s týmto

    prepravným poriadkom oboznámiť.

4. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca

    zabezpečí jeho doručenie mailom všetkým zmluvným partnerom.

 

 

 

    v Košiciach 1.10.2015                                    K-TECHNOLOGY s.r.o.